Fundacja

Fundacja Meteo Pomorze została powołana aktem notarialnym w dniu 17. listopada 2017 roku, a wpisana do rejestru organizacji pozarządowych, a przez to rozpoczęła swoją działalność w dniu 12. grudnia 2017 roku.
KRS: 0000706470
NIP: 5892038367
REGON: 368946249
Numer konta: 07 1050 1764 1000 0090 8028 8948 (ING Bank Śląski)
ul. Lawendowa 7
83-330 Lniska
POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
80-126 Gdańsk, Piekarnicza 10

Statut fundacji:

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą “Meteo Pomorze”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie polskiego prawa i niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lniska.
§4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
1. Edukacja społeczeństwa, w szczególności mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie bezpieczeństwa i postępowania podczas niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych.
2. Prowadzenie obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych.
3. Ostrzeganie samorządów, mediów, służb ratunkowych i porządkowych oraz mieszkańców zagrożonych terenów przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi, w szczególności przed burzami, silnym wiatrem, ekstremalnymi opadami atmosferycznymi i temperaturami powietrza, wezbraniami rzek, oraz zjawiskami sztormowymi.
4. Śledzenie ww. zjawisk i informowanie o aktualnym stanie atmosfery i hydrosfery w
trakcie występowania ekstremów pogodowych.
5. Prowadzenie portalu informacyjnego i edukacyjnego meteo.pomorze.pl, wraz z
powiązanymi z nim portalami w mediach społecznościowych.
6. Udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom, w szczególności samorządom, mediom oraz służbom porządkowym i ratunkowym o przewidywanym stanie atmosfery i zbiorników wodnych.
7. Promowanie meteorologii i synoptyki oraz uświadamianie społeczności lokalnej w
zakresie ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
8. Promowanie zainteresowań z zakresu meteorologii, hydrologii, astronomii, aeronautyki, kosmonautyki, geologii i ochrony środowiska, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.
9. Promowanie wolontariatu i działalności społecznej.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Publikowanie graficznych i tekstowych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, portalach partnerskich, w mediach społecznościowych i innych, dostępnych kanałach informacyjnych, wymienionych na stronie fundacji.
2. Organizację spotkań w szkołach i ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w tym w
budynkach, otwartych dla mieszkańców i osób zainteresowanych.
3. Opracowywanie i publikowanie artykułów o tematyce meteorologicznej i
hydrologicznej, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, oraz w mediach.
4. Przygotowywanie i publikowanie na łamach swojego portalu, portali partnerskich i w mediach społecznościowych prognoz pogody w formie tekstowej i/lub graficznej, oraz tekstowej i/lub graficznej prognozy morskiej dla akwenu południowego Bałtyku.
5. Zakup, instalację i obsługę aparatury pomiarowej.
6. Udostępnianie w czasie rzeczywistym części danych meteorologicznych.
7. Organizację konkursów wiedzy meteorologicznej, ekologicznej lub astronomicznej oraz konkursów fotograficznych o tematyce meteorologicznej, hydrologicznej, ekologicznej, astronomicznej lub turystycznej.
8. Prowadzenie terenowych badań w trakcie burz i wichur, w szczególności pomiarów
warunków atmosferycznych i dokumentowania za pomocą dźwięku i obrazu.
9. Pozyskiwanie partnerów regionalnych i krajowych, zwłaszcza media, samorządy, oraz
służby porządkowe i ratunkowe w celu dystrybucji ostrzeżeń i prognoz.
10. Tworzenie i publikowanie produktów mających na celu ułatwienie interpretacji lub
samodzielne korzystanie z danych meteorologicznych.
11.Współpraca z władzami, w szczególności województwa pomorskiego, jak i samorządami w zakresie projektowania, obsługi i utrzymania wojewódzkiego systemu ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
12. Instalacja, obsługa i utrzymanie własnej aparatury pomiarowej.
§7
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i organizacji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§8
UTAJNIONY
§9
Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów
2. Dotacji, subwencji, grantów
3. Dochodów ze zbiórek i reklam
4. Dochodów z majątku Fundacji
§10
1. Dochody pochodzące z dotacji, zapisów, darowizn, subwencji i spadków mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarzu.
Władze Fundacji
§11
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w tym organie.
Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym zwrot kosztów dojazdów.
Rada Fundacji
§12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla poszerzenia składu Rady, powołuje Rada jednogłośną decyzją.
5. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Rady z wyłączeniem z głosowania członka, którego dotyczy ta uchwała. Fundator nie może być pozbawiony członkowska w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w razie pisemnej rezygnacji lub śmierci
członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji. Zapis ten nie
dotyczy Fundatora, który może jednocześnie pełnić funkcję Prezesa Fundacji.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, jego członkostwo w Radzie zostaje zawieszone na czas trwania kadencji w Zarządzie. Zapis ten nie dotyczy Fundatora.
9. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje działaniami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy zebraniom Rady.
§13
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora złożony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, o ile sprzeciwu nie zgłosi
Fundator.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§15
Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§16
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę na
pięcioletnią kadencję.
2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Prezesa pierwszego Zarządu powołuje
Fundator (§ 12 punkt 7 Statutu).
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez Radę w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych b) uchwalanie regulaminów c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji e) przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji, spadków i dotacji. f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych lub nie uwzględniających innych organów. g) występowanie z wnioskami dotyczącymi zmian w statucie Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
4. O posiedzeniu muszą być poinformowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wszyscy członkowie Zarządu. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną częścią spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 31. marca jest zobligowany do udostępnienia Radzie rocznego
sprawozdania finansowego Fundacji.
Sposób reprezentacji
§18
1. Oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków zarządu
działających łącznie.
2. Oświadczenia dotyczące zaciągania zobowiązań przekraczających 2.000,00 zł
wymagają działania Prezesa.
Zmiana statutu
§19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
Połączenie z inną fundacją
§20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku cele Fundacji nie
będą mogły być zrealizowane.
§21
W sprawach połączenia z inną fundacją uchwały podejmuje Rada Fundacji w drodze jednogłośnej decyzji w obecności wszystkich członków.
Likwidacja Fundacji
§22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub wyczerpania się majątku
Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§23
Uchwały dotyczące likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie w obecności wszystkich członków.
§24
Majątek Fundacji po likwidacji może zostać przekazany innej Fundacji o zbliżonych celach.